loi-chao

Hệ thống hỗ trợ học tập trực tuyến Elearning của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su nhằm mục đích đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tính tự học của sinh viên theo phương châm "Lấy người học làm trung tâm". Mỗi lớp học phần (mô đun/môn học) trên thực tế sẽ có một lớp học trên hệ thống học trực tuyến để sinh viên và giảng viên trao đổi, thực hiện kiểm tra thông qua hệ thống học trực tuyến này. Sinh viên đăng nhập với tài khoản là mã sinh viên và mật khẩu như ở hệ thống Trang đào tạo (http://ric.edu.vn) của nhà trường.